Melacs levererar förnyelsebara energisystem

Melacs utvecklar, tillverkar och levererar högteknologiska, effektiva och stabila energisystem för industri, kommersiella fastigheter och bostäder. Förnyelsebara energisystem fullt integrerade i harmoni med befintligt elnät och/eller i ett så kallat Off-Grid-system med lokalt producerad, lagrad och förbrukad energi. Melacs är en komplett systemleverantör av växelriktare, solpaneler, optimerare, EV-fordonsladdning, bränsleceller och batterier.

 

30 års erfarenhet i forskningsprojekt, energibolag, solpanels-, och elektronikproduktion m.m. har lett till skapandet av Melacs. Målet är att alltid ligga i framkant vad gäller hållbara, effektiva, funktionella och moderna energilösningar för en krävande marknad. Melacs erbjuder systemlösningar för elproduktion, värmeproduktion samt infrastruktur för fordonsladdning.

Ett hållbart energilandskap

 

Melacs är ett svenskt företag som levererar grön hållbar energi till en internationell marknad. Våra produkter utvecklas och till stor del tillverkas i Sverige. Vår forskning och utveckling kring förnyelsebar energi har pågått sedan 80-talet och är nära kopplade till både stora och små forskningsprojekt. Vårt ursprung är solceller men sedan flera år har även elektronik tillkommit och Melacs har blivit en komplett energisystemleverantör.

 

 

 

 

 

Melacs kraftelektronik

Melacs kraftelektronik är resultatet av över 30 års forskning och utveckling. Vårt ursprung är solpaneler men innefattar idag kompletta systemlösningar för industrin, kommersiella fastigheter och bostadshus. Våra lösningar levereras normalt i 19"rack som innehåller inverter, batterier och eventuell bränslecell. Det är till invertern, även kallad växelrikare, man leder den infångade energin från till exempel solceller, vind- och vattenkraft, bränsleceller etc.

Systemet administrerar DC-kopplad arkitektur och lagrar ström direkt till batterier utan AC-omvandlingsförluster.

Mer energi - Melacs energilagringssystem anpassas efter det effektbehov som projekteras. Lagringskapaciteten skalas upp från 3,8 kWh till i princip hur mycket som helst. Ett 42U 19"-rack rymmer upp till 40 kWh. Lagringssystemet är modulärt skalbart genom att koppla samman fler 19"-rack.

Enkel design och installation - Melacs energisystem är utvecklad för lokalt genererad ström, vidare till batterilagring för att tillgodose aktuella elförbrukare för både nätansluten och fristående anläggning (s.k. Off-Grid enhet). Backup ger automatiskt strömförsörjning till alla laster i händelse av en nätleveratörs strömavbrott (så kallad On-Grid blackout).

Förbättrad säkerhet - systemets avancerade kontroll och övervakning realtidsstyr och möjliggör manuell och automatisk avstängning. Detta gäller från t.ex. en enstaka solcellspanel till total systemavstängning.

Full synlighet och kontroll - övervaka aktuell energiproduktion, lagring och batteristatus, återstående reservkraft och förbrukningsdata i realtid. Allt-i-ett-lösning använder en DC-optimerad växelriktning för att hantera och övervaka både energialstring och energilagring tillgängligt via intuitivt användargränssnitt.

 

 

Melacs solcellspaneler

MELACS SOLCELLSPANELER – KOMBINERAR EL OCH VÄRME

Grön energi handlar om att ta hand om det som finns fritt tillgängligt och omger oss naturligt. Att förvalta den energin så effektivt som möjligt minskar vårt energibehovs klimatavtryck och göra världen mer hållbar.

MELACS erbjuder solceller, växelriktare och styrsystem i världsklass för industri, kommersiella fastigheter och bostadshus.

Med MELACS energisystem förbrukar, lagrar och distribuera ni den lokalt infångade elen och värmen på bästa tillgängliga sätt.

MELACS solcellspaneler ger en av marknadens bästa återbetalningsprognos samt lägsta pris per kilowatt.

Välkommen till MELACS energisystem, förnyelsebar energikomfort idag och i framtiden.

DIREKTA ENERGIVINSTER MED PVBT-1150 OCH ACT-60

Det finns flera energivinster med att ta hand om både el och värme i en solcellspanel. Solcellspanelens primära uppgift är att alstra elektricitet. Men solcellspanelen alstrar samtidigt värme. Traditionella anläggningar låter värmen gå till spillo. Men MELACS PVBT-panel tar hand om både el och värme som leds vidare till energiväxlare ACT-60.

MELACS avancerade Multiverter MVU-35 eller MVU-20 kontrollerar och styr energin högeffektivt till lokal förbrukning, lagring och för vidare distribution av eventuellt överskott.

DIREKTA FÖRDELAR

Effekten avgörs av installationens egenskaper, men PVBT-1150 levererar energi på upp till 1150 watt (el och värme) per panel. Värmen/energin kan sedan användas till:

☀️  fastighetens klimatanläggning.

☀️  fastighetens kylrum energi.

☀️  att ladda energibrunn till fastighetens bergvärme (energilagring).

☀️  fastighetens varmvattenproduktion.

☀️  allt övrigt som förbrukar värme, t.ex. en pool.

☀️  under snöiga dagar kan systemet reverseras för att hålla solpaneler snöfria.

INDIREKTA FÖRDELAR

De indirekta fördelarna med att ta hand om och förvalta solcellspanelens värme är att energianläggningens effektivitet och prestanda förbättras samt att livslängden förlängs.

Den termiska alstringen fungerar som en kylare för solcellspanelen, och en svalare solcellspanel är effektivare och håller bättre.

☀️  Termisk alstring kyler solcellspanelen. En sval panel är upp till 60% effektivare än utan denna kylning.

☀️  En sval panel fördröjer materialnedbrytning och får upp till 50% bättre prestanda under sin livstid.Koncept PVT ACT

☀️  Bättre värmefaktor i energibrunn minskar kompressorslitage och förlänger livslängd.

 

MELACS SOLCELLSPANEL PVBT-1150 och ACT-60

MELACS bifacial-solcellspanel PVBT-1150 är upp till 120% effektivare på att alstra energi jämfört traditionella solcellspaneler som bara hanterar elektricitet. Det motsvarar upp till 600 watt mer per panel.

Detta gör MELACS solcellspanel PVBT-1150 till den mest kostnadseffektiva solcellspanelen i dess marknadssegment. En energialstring på totalt upp till 1150 watt (We+Wt) ger idag ohotat den lägsta investeringskostnaden per watt jämfört med en traditionell solcellspanel.

MELACS solcellspaneler med termisk alstring: PVBT-1150.

Mer information om samtliga MELACS solcellspaneler.

 

Kontakta oss

 

 

 

Melacs
Maston Electronics and Control System AB
Org.nr:            559227-7478
Telefon:           +46 (0)672 41 21 00 (växel)
e-post:            info@melacs.se
Försäljning:    danny.walsh@melacs.com
Mobil:            +46 (0)725 17 97 38

 

 

Registrera för vårt nyhetsbrev